شرح وظایف اداره درآمد و سرمایه گذاری

 

*برنامه ریزی هماهنگی و اتخاذ تدابیر برای جذب سرمایه گذاری و جلب مشارکتهای مردمی در جهت توسعه اقتصادی و توسعه زیر ساختهای شهر

 برنامه ریزی و استفاده از ابزارهای مناسب تبلیغاتی جهت جلب و جذب گردشگران و سرمایه گذاران در جهت توسعه اقتصادی شهر

*تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع از پروژه های مورد سرمایه گذاری

*بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پروژه ها از نظر تاثیرات اقتصادی درآمدی

*فراهم نمودن بستر مناسب جهت ترغیب و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در پروژه های مورد سرمایه گذاری

*فراهم نمودن بستر مناسب برای رقابت سالم بین سرمایه گذاران جهت انجام امور سرمایه گذاری

*برقراری ارتباط با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با سرمایه گذاری در چهارچوب سیاستهای شهرداری

*شناسایی پروژه های قابل سرمایه گذاری و معرفی آن به سرمایه گذار با احتساب جزئیات پروژه از حیث هزینه ها و بازگشت درآمد

*همکاری و هماهنگی لازم با دستگاههای ذیربط بمنظور ارتقاء امنیت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه زیر ساختهای شهری

*دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تکریم آنان به منظور معرفی پروژه های اولویت دار

*برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور وصول درآمدهای قابل تحقق مصوب شهرداری و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب کامل و به موقع آنها در راستای بودجه مصوب

*اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول در آوردن بدهی معوقه مودیان شهرداری

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0