شرح وظایف اداره مالی و ذیحسابی

 

*تهیه و تنظیم بودجه ، اصلاح بودجه و متمم بودجه شهرداری و پیشنهادی شهرداری براساس اصول و ضوابط بودجه نویسی

* نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری

*نظارت بر کلیه معاملات قراردادها و تعهدهای مالی شهرداری و تطبیق آن با مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و ضوابط اجرای بودجه.

*نظارت کامل و اهتمام بر مستند سازی کلیه اسناد مالی و حسابداری با توجه به مدرک مثبته قابل اتکاء.

*صدور اسناد مالی و ثبت و طبقه بندی حسابهای شهرداری مطابق با رویه حسابداری مورد عمل در دفاتر قانونی ( روزنامه و کل )و نگهداری حسابها به صورت دستی و رایانه ای

*نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها

* تهیه تنظیم و ارائه گزارشهای مالی بصورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل تراز آزمایشی ماهیانه صورت مغایرت بانکی گزارش مالی میان دوره ای و غیره

*تهیه و تفریغ بودجه وصورتهای مالی شهرداری و همکاری و پاسخ گویی به حسابرس مستقل و پیگیری تصویب صورت تفریغ بودجه و صورتهای مالی شهرداری

* نظارت بر حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقول شهرداری

*نظارت بر کنترل ورود و خروج کالا از انبار و نظارت بر موجودی مواد و کالای شهرداری در طی سال

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0