شرح وظایف اداره طرح و برنامه

 

*بررسی و شناسایی دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان شهرداری و نظارت بر اجرای آن در قالب برنامه های آموزشی مطالعه طراحی و نظارت بر استقرار فرآیندهای بهینه در شهرداری

*پیگیری جهت مکانیزه کردن فرآیندها

*برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع بروز و کارآمد شهرداری

*ایجاد بستر لازم جهت حرکت به سمت دولت الکترونیک و ارتقاء سخت افزاری و نرم افزاری و بروز رسانی مداوم جهت توسعه فناوری اطلاعات شهرداری

*تهیه و بروز نگاه داشتن شناسنامه تجهیزات رایانه ای تجهیزات شبکه تجهیزات مرکز تلفن و شناسنامه نرم افزارهای موجود به منظور ساماندهی اطلاعات

*تجهیزات موجود در واحدها

*حفظ نگهداری و پشتیبانی صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive و تجهیزات رایانه ای براساس استانداردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات عیب یابی و رفع مشکلات شبکه ای کلیه سیسمتهای رایانه ایی موجود در مرکز مربوطه (IP) و کارت شبکه و ....) و تلاش جهت حفظ و نگهداری تجهیزات آن

*نظارت بر روند خرید تجهیزات رایانه ای و کنترل فنی تجهیزات خریداری شده تشخیص عیوب سخت افزاری و نرم افزاری سیستمها و رفع عیب تجهیزات در حد آموزش های داده شده نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان (Backup (data از نرم افزارها بصورت دوره ای و آرشیو آنها نظارت بر پیاده سازی نرم افزارهای مختلف از جمله نرم افزار اتوماسیون مالی اداری و سیستم شهرسازی و نوسازی و راهبری آنها تهیه گزارش عملکرد در مقاطع شش ماه از وظایف محوله و ارائه به شهردار

*پیاده سازی نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی کوچک

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0