شرح وظایف اداره حقوقی و املاک

 

*نظارت بر انعقاد قراردادهای مختلف شهرداری و ارائه نظرات اصلاحی و مشورتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

* انجام امور مشاوره و ارشاد قضایی، تنظیم شکایات ، دادخواست ، لوایح و دفاعیه های لازم و شرکت در جلسات دادرسی به منظور حسن اجرای وظایف محوله

* اطلاع کامل از قوانین و مقررات و تشریفات دادرسی و قانون وکالت و انجام آن در احقاق حقوق شهرداری

 *رسیدگی به معضلات حقوقی شهرداری و اعلام نظر مشورتی در موارد ارجاعی

 *بررسی حقوقی کلیه قراردادهای منعقده با شهرداری و اظهار نظر حقوقی در خصوص رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه

 *پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع قانونی

 *اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک

 *بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح

 *پیگیری و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به دعاوی و مراجع قانونی ذیربط و دفاع از حقوق حقه شهرداری در مراجع قانونی         

 *اقدام در ثبت مشخصات املاک عمومی شهرداری

 *اقدام در بازدید حفاظت و نگهداری مستمر از اراضی و مستغلات شهرداری و اخطار به متخلفین و برخورد حسب مورد

 *انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0