شرح وظایف اداره منابع انسانی

 

*نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی قانون کار و تامین اجتماعی و مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان .

*نظارت بر حفظ و نگهداری نامه ها اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی

*تهیه و تنظیم و نظارت بر طرحهای ارزشیابی سالیانه بر اساس دستورالعملها و آیین نامه ها

*صدور احکام کارگزینی نیروهای انسانی اعم از رسمی، پیمانی ، قراردادی و ... برابر قوانین و مقررات مربوطه

*بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مرتبط جهت مقامات مافوق

*بررسی ارتقاء و بروزرسانی امکانات رفاهی ورزشی بیمه و بازنشستگی کارکنان

*نظارت بر تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

*ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن

*درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای اسلامی شهر در دفاتر مربوطه

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0