شرح وظایف اداره سیما ، منظر و فضای سبز شهری

 

*راهبری و سیاستگذاری در زمینه های امور زیبا سازی ، فضای سبز ، سیما و منظر شهری

*نگهداری و گسترش فضای سبز در محدوه و حریم شهر بر اساس معیارها ضوابط و استانداردهای موجود با توجه به شرایط اقلیمی شهر

*نظارت بر تأسیسات برقی و مکانیکی پارکها و اماکن عمومی متعلق به شهرداری

*ساماندهی و زیباسازی فضاهای شهری از نظر کیفیتهای محیطی و انتظام بصری هویت بخشی اسلامی و پاسخگویی به نیازهای روانی و عاطفی شهروندان با همکاری حوزه های عمرانی و شهرسازی

*ارتقاء و افزایش سطح سرانه فضای سبز شهری تا نائل شدن به استانداردهای جهانی به منظور کاهش آلایندگی های زیست محیطی

*نظارت بر حفظ و جلوگیری از تخریب باغات و اراضی زراعی در محدوده شهر

*افزایش تعداد پارکهای محله ای ، ناحیه ای ، منطقه ای ، نواری و شهری با سطح دسترسی آسان برای شهروندان در بهبود سیما و منظر شهری

* تجهیز پارکها با عناصر بیجان در طراحی فضای سبز طبق استانداردهای موجود به منظور افزایش آرامش و آسایش شهروندان شهر

 *نظارت بر تولید ، پرورش و کاشت گیاهان بومی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و محیطی در راستای تنوع گیاهان زیست محیطی

 *توسعه ، حفظ و نگهداری فضاهای سبز موجود در محدوده و حریم شهر شامل : معابر ، میادین ، رفوژها ، پارکها و کمربند سبز

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0