شرح وظایف امور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

 

*تشکیل مستمر جلسات ستاد مدیریت بحران شهرداری و تهیه و تدوین طرحهای فوری و ضربتی برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از حوادث جوی و طبیعی مانند سیل ،طوفان ،زلزله بارشهای برف و باران و عنداللزوم هماهنگی با سایر مبادی ذیربط و تلاش در جهت پیشرفت امور ایمنی و پیشگیری در سطح شهر

* برقراری ارتباط با دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در چهارچوب سیاستهای شهرداری

 *جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه نقاط بحران و حادثه ساز و مستندسازی و طبقه بندی آنان به منظور هدف گذاری و اقدام در زمان مقتضی

 *ارائه برنامه جامع برای کنترل شرایط اضطراری ناشی از وقوع سوانح در محدوده و حریم شهرها

*سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکتهای اجتماعی و مردمی در اجرای امور مرتبط به این حوزه و اجرای برنامه های آموزشی جهت شهروندان نیروهای انسانی فعال در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در زمینه وظایف محوله و همچنین فرهنگسازی و اطلاع رسانی در این خصوص

*ارائه راهکارهای لازم به منظور جلوگیری و کنترل حوادث ثانویه بعد از وقوع سوانح بزرگ در شهرها از جمله آتش سوزی ، سیل، زلزله و حوادث ناشی از مواد خطرناک

* ایجاد وحدت رویه در خصوص مدیریت بحرانهای مختلف طبیعی و انسان ساخت و پدافند غیر عامل در همکاری و تعامل با سایر دستگاههای اجرایی ذیربط

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مقام مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0