شرح وظایف اداره خدمات شهری

 

*جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های خدمات شهری و مستندسازی و طبقه بندی کلیه اسناد مدارک و گزارشات مرتبط با حوزه فعالیت

*اخذ مجوزهای لازم جهت ضابطین خاص قضایی در موضوعات مرتبط با خدمات شهری و کنترل و نظارت عالیه بر عملکرد آنها

*تشخیص و تعیین نیازهای شهر در زمینه خدمات شهری و تعیین خط مشی و سیاستهای راهبردی و اجرایی با رعایت صرفه و صلاح شهرداری

*محافظت از محیط زیست در راستای حفظ اصول توسعه پایدار و حفاظت از منابع زیست محیطی با بکارگیری استانداردهای زیست محیطی

*برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای راهبردی و اجرای مناسب قانون مدیریت پسماند در راستای کاهش تولید پسماند و بهره برداری مناسب و مجدد از پسماندهای قابل بازیافت با بکارگیری روش های نوین

*برنامه ریزی در زمینه نحوه جلب و جذب مشارکتهای اجتماعی و مردمی در اجرای امور مرتبط و اجرای برنامه های آموزشی جهت شهروندان، نیروهای انسانی فعال در حوزه خدمات شهری و شرکتهای طرف قرارداد در زمینه وظایف محوله و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در امور خدمات شهری

 *جلوگیری از سد معابر عمومی و استفاده غیر مجاز از پیاده روها رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومی

*احداث توسعه ساماندهی و نظارت بر نحوه اداره امور مربوط به آرامستانهای شهر

*نظارت بر نحوه اداره امور مربوط به مراکز میوه و تره بار

*جلوگیری از کاراماکن مزاحم و خلاف بهداشت و انجام امور دبیرخانه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

*کنترل جمعیت سگهای ولگرد و سایر حیوانات ناقل بیماری به انسان

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0