شرح وظایف اداره مهندسی کنترل و ایمنی ترافیک

 

* بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی .

*ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی

*نظارت بر برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت آلودگی  محیط زیست اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد.

*نظارت بر حسن انتظام امور واحدهای مرتبط با حمل و نقل شهری و مراقبت در بهره برداری مطلوب از کلیه سیستمهای حمل و نقل موجود .

*شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و انتقال نظرات شهرداری جهت بهره برداری صحیح از معابر و سیستمهای حمل و نقل و تعیین خطوط ارتباطی منطقیو پیش بینی ضوابط و تعرفه های قابل اجرا

*انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور حمل و نقل و ترافیک

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0