شرح وظایف اداره شهرسازی و معماری

 

* نظارت بر انجام هرگونه عملیات عمرانی در محدوده و حریم شهر با توجه به مقررات مصوب و رعایت موارد تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و دستورالعملها با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با آنها از طریق ارجاع پروژه متخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ وپیگیری بعدی آن

* انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد

* نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی مربوط به ساخت و سازهای شهری

* جلوگیری از توسعه بی رویه شهر و اجرای نقشه تفصیلی مصوب در محدوده شهر

* پیگیری و همکاری با دستگاههای مرتبط در تهیه طرح های توسعه شهری

* تهیه ، جمع آوری و تحلیل آمار و اطلاعات کلیه پروژه های عمرانی و شهرسازی

* برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر و نوسازی بافتهای فرسوده با اولویت معماری سنتی و بومی

*تشکیل کلیه کمیسیونهای مربوطه از جمله ۱۰۰ و ۷۷ و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور

* انجام مراحل صدور پروانه ساختمان و تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشهوران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب

* انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0