شرح وظایف اداره فنی و عمران

 

*تهیه و تعریف پروژه ها هماهنگی و نظارت در امور مربوط به طرحهای عمرانی ( از منابع داخلی، استانی، محلی و ... )

*بررسی تعیین خط مشی و پیگیری به منظور تهیه طرحهای ترافیکی و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی براساس مصوبات شورای ترافیکی

* نظارت بر کار پیمانکاران مطابق نقشه های مصوب و نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

* اجرا و نظارت بر کلیه طرحها و پروژه های عمرانی به شکل امانی مطابق نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی

*اجرای وظایف محوله شهرداری مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداریها.

* اقدام در تدوین زمانبندی اجرای پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحدهای ذیربط.

*برنامه ریزی و هماهنگی در تشکیل کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی مطابق ماده ۱۱ و ۱۲ آیین نامه مالی شهرداریها

*بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی

.* نظارت برحسن انتظام امور واحدهای مرتبط با حمل و نقل شهری و مراقبت در بهره برداری مطلوب از کلیه سیستمهای حمل و نقل موجود .

* ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری

*تشریک مساعی با ارگانهای ذیربط در حفظ و نگهداری آثار و ابنیه تاریخی منطقه و احیاء و بازسازی مراکز فرهنگی سنتی جهت کاربردهای مورد نیاز

*نظارت بر اجرای کلیه طرحها و پروژه های عمرانی و انجام امور عمرانی

*انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0