• متقاضیان پروانه ساخت هرگونه پیشامدی ایجاد رمپ و پله در معابر خلاف ضوابط و مقررات ملی و اصول شهرسازی می باشد که در صورت ایجاد ،شهرداری  راسا"  اقدام به تخریب و صدور پایان کار امتناء می ورزد.

 

  • ناظرین محترم نظام مهندسی در حین نظارت بر اجرای پروانه های ساختمانی تحت نظارت خود در خصوص پیشامد و ایجاد رمپ و پله توسط مالک در معابر خلاف اصول شهرسازی و در صورت ایجاد مسئولیت به عهده ی ناظرین مربوطه می باشد.

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0