خریداری یکدستگاه جاروب جهت انجام شستشو و نظافت سطح شهر خصوصا بلوارها توسط شهرداری نهاوند، که علاوه بر حفظ سلامت پاکبانان، باعث کاهش زمان پاکسازی میگردد.

photo6204463584.jpg


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0