مسؤل خدمات شهري : مجید مومیوند

شرح وظايف واحد خدمات شهری

·         برنامه ريزی و پيگيری انجام خدمات شهری خاص که مناطق شهرداری و ساير سازمانها و واحدهای تابعه به تنهائي قادر به انجام آن نبوده و مستلزم اقدامات
اجرائی يکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهرداری است

 

·         برنامه ريزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حيوانات موذی و ولگرد و برقراری سيستم خاص جمع آوری و امحاء زباله ها و نخاله های ساختمانی و ساير ضايعات شهری

 

·         پيگيری امور مربوط به تعطيل و انتقال کسبه و اماکن مزاحم شهری به مناطق پيش بينی شده در اجرای بنده ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و جلوگيری از فعاليت متکديان و جمع آوری آنها با هماهنگی و همکاری مناطق شهرداری

 

·         اجرای مصوبات ستادهای رفع سد معبر و برفروبی و پيشگيری از خطر سيل و امثالهم

 

·         تدوين ضوابط و واگذاری امور رفت و روب و ساير خدمات شهری به پيمانکاران و مشارکت در ستادهای متشکله در زمينه ارائه خدمات رفاهی به شهروندان و مسافرين و پيگيری اجرای وظایف شهرداری دراين خصوص .

 

·         بررسی و شناسائی دقيق وضيعت آنهار و مسيلهای شهر و جمع آوری و طبقه بندی کليه اطلاعات دراين خصوص

 

·         تعيين حريم قانونی انهار و مسيلها با هماهنگی سازمانها و ارگانهای ذيربط و مراقبت و نظارت در امر تحصيل و آزاد سازی اين حريم و پيگيری امور مربوطه به آنها

 

·         نظارت دراجرای پروژه های بازسازی و استفاده بهينه از انهار و مسيلها و جلوگيری از هرگونه تجاوز به حريم و ريختن زباله و اشغال و نخاله ساختمانی در آنها با همکاری واحدهای ذيربط

·         نظارت در امر نگهداری و حفظ مسيلها و انهار توسط مناطق شهرداری و انجام لازم در اين زمينه

·         تدوين آئين نامه ها و دستورالعملهای لازم در خصوص بازسازی و حفظ و نگهداری جويها , انهار و مسيلهای شهر با توجه به قوانين مربوطه و ابلاغ آن به واحدهای ذيربط و مناطق شهرداری

·         اطلاع دائم از نقطه نظرهای شهروندان و شهرداری در مورد کم وکيف مسائل خدماتی و رفاهی شهر و تجزيه و تحليل آنها ارائه طرح و پيشنهاد راه حلهای عملی و مناسب

·         مطالعه بررسی پيشنهادات و طرحها عمومی و اصله از شهروندان و ساير منابع و استفاده از آنها در تدوين برنامه های آتی

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0