picture11.png                                             picture10.png                                                                picture9.png                                            picture12.png
 
پروژه ها :
پردیس سینمایی
بام نهاوند
دکه های شهری
پارک فرا منطقه ای
ایستگاه های تاکسی
بازسازی ناوگان حمل  و نقل
آرامستان
تبلیغات محیطی

picture13.jpg

 

ایجاد رستوران  بین المللی

ایجاد فضای کارتینگ 

ایجاد فضای باگی 

ایجاد شهربازی

ایجاد سورتمه ریلی

و ...


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0