مسؤل سرمایه گذاری:مهدی طلائی
مدرك تحصيلي :فوق ليسانس حسابداری/مدیریت مالی
شماره تلفن داخلي :215
شرح وظایف واحد سرمایه گذاری
1-هدایت و بکارگیری سرمایه های بخش خصوصی با هدف تأمین منابع پایدار برای توسعه همه جانبه و موزون زیر ساختهای
شهری)در حیطه مأموریت شهرداری
2-گسترش و ارتقاء خدمات به شهروندان
3-لزوم تهیه طرح جامع سرمایه گذاری شهر نهاوندمبتنی بر نیازهای مختلف ساكنین و منطبق برسند چشم انداز
4-طراحی فرایند كامل مشاركت در پروژه های شهری توسط بخش خصوصی
5-طراحی سازمان اجرائی مناسب برای پیگیری و طی نمودن تمامی مراحل مربوط به فرآیند مشاركت بصورت منسجم و
زمانبندی تعیین شده و پشتیبانی كامل از سرمایه گذاران
6-تالش در جهت تحقق اهداف كوتاه مدت و بلند مدت شهرداری برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور اجرای
پروژه های مشاركتی
7-انعقاد قرارداد مشاركت با بخش خصوصی و حقوقی با مالکیت شهرداری یا مالکیت متعلق به شریک
8-تهیه شناسنامه سرمایه گذاران و ایجاد بانک ااطالعاتی
9-برگزار فراخوان برای جذب سرمایه گذار از طریق جراید
10-تهیه صورتجلسه هیات اجرایی
11-نظارت بر تامین منابع مالی و تسریع در اجرای طرح های مشاركت شهری اعم از عمرانی ، اقتصادی ، فرهنگی و
اجتماعی
12-نظارت بر تامین منابع مالی داخلی و خارجی
13-بررسی و مطالعات الزم به منظور شناخت پروژه های قابل مشاركت با سرمایه گذاران و تهیه سبد پروژه های مشاركتی
14-تهیه طرح توجیه اقتصادی برای پروژه های سرمایه گذاری و مشاركتی
15-ایجاد زمینه های الزم برای اجرای پروژه های عمرانی و اقتصادی ، فرهنگی ، تفریحی و رفاهی از طریق:
16-نظارت بر تهیه و تامینمصالح و تجهیزات مورد نیاز پروژه های شهری از طریق سرمایه گذاری ،خرید و یا ایجاد واحدهای
تولید مصالح و كارخانجات مرتبط با مواد اساسنامه
17-نظارت تهیه زمین و اموال غیر منقول ، جهت اجرای پروژه ها ، از طریق خرید ، اجاره یا تملک
18-نظارت بر واردات و صادارات مصالح، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز پروژه های شهری
19-نظارت بر سرمایه گذاری و مشاركت با بانکها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات و
در چارچوب مفاد اساسنامه
20-نظارت بر انجام هر نوع سرمایه گذاری مشاركتی با نهادهای دولتی ، خصوصی ، مردمی ،ملی ، منطقه ای و بین المللی
در چهارچوب قوانین جاری كشور و با لحاظ صرفه و صالح شهرداری
مسئول در آمد : شيرین احمدوند


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0