معاونت منابع انسانی: حسن نصرتی

شرح وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
» تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیـارات روسـای واحدهای تحـت سرپرستـی و صدور دستورات لازم به منظـور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنان
» همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه
» نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعملهای مالی برابر مقررات مصوب
» نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها بر اساس قوانین جاری
» نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری، آیین نامه ها ، مققرات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن
» نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایـی های منقـول و غیـر منقـول متعلق به شهـرداری و همکاری با بخـش بـازرسـی شهرداری در خصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهرداری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن
» رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری - کنترل و نظارت بر دارایی ها و بدهی ها سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری
» نظارت بر نحوه انعقاد و اجرای مفاد قرارداد در زمینه ماشین آلات، ساختمان، مخابرات و تدارکات
» ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خرید املاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرحهای مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.
» بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری، اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح
» برنامه ریزی و نظارت بر تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تایید آنها
» نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی و امور مجامع - انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0