نام و نام خانوادگی:مجید مومیوند

 

شرح وظایف و عملکرد معاونت خدمات شهری

بر اساس ماده 54 قانون شهرداريها، هر شهرداری می تواند بر اساس بودجه، درآمد و حجم کار خود سازمان اداری خود را به تصويب رسانده که در آن شهردار مجاز خواهد بود قسمتی از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حکم کتبی به يک معاون واگذار نمايد. که بر اين اساس معاونت خدمات شهری در شهرداری همدان با ابلاغ و صدور حکم منصوب و مشغول بکار گرديده است .

حوزه معاونت خدمات شهری همانطور که از نام آن بر می آيد کليه مسائل و امور مرتبط با بحث خدمات شهری و رفع نياز شهروندان در اين موارد ذيل به عهده اين معاونت و سازمانها و واحدهای زير مجموعه آن می باشد. اين معاونت بر اساس گستردگی شرح وظايف خود بعنوان رئيس هيئت مديره 6 سازمان و 3 مديريت بر کليه وظايف خدمات شهری نظارت داشته و مستقيماً مسئوليت پيگيری امور را دارا می باشد.
بر اساس شرح وظايف هر يک از مديريتها و سازمانها زير مجموعه حوزه معاونت خدمات شهری ، شرح وظايف اين حوزه در رابطه با رفع مسايل و مشکلات شهروندان و ارتباط کاری آنان با اين حوزه تعريف و تعيين گرديده است.
سازمانها و مديريتهاي زیرمجموعه این معاونت  بر اساس ماده 84 قانون شهرداری ها ، با تصويب شورای شهر و وزارت کشور دارای اساسنامه مستقل بوده که بسته به نوع و شرح وظايف خود نسبت به انجام امور مربوطه اقدام می نمايند.

»
نظارت برامور ايمني شهر از نظر پيشگيري از بروز خطرات وحوادث وسوانح غير مترقبه.
»
نظارت برگردش امور خدمات موتوري وسائط نقليه شهرداري از نظر انجام تغييرات وبرنامه ريزي كار واحدهاي تابعه.
»
صدور دستور جهت ايجاد موسسات عام المنفعه در ارتباط با وظايف شهرداري دراجراي ماده 55 قانون شهرداريها از قبيل رختشويخانه ، مستراحهاي عمومي وغيره.
»
نظارت بر گردش امور كميسيونهاي ذيربط با امور اجرايي شهر از قبيل كميسيون بند 20 وستاد اجرايي خدمات شهري از قبيل سد معبر ، برفروبي ، پيشگيري از خطر سيل.
»
نظارت برحسن انتظام امور مربوط به متوفيان شهرو گورستان وغسالخانه.
»
نظارت برحسن انجام شهرداري درارتباط با ارائه خدمات كشتارگاه.
»
نظارت وهماهنگي درجهت بهبود انجام امور مربوط به ترافيك شهر.
»
رسيدگي وتعيين خط مشي واحدهاي تابعه وصدور دستورالعملهاي اداري درمورد بهبود امور مربوط به آنها با رعايت سياست كلي شهرداري وراهنمائيهاي شهردار.
»
شركت دركميسيونهاي مربوط به پيشگيري از بروز خطرات وحوادث وسوانح غير مترقبه.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0