اهداف کلی

1.      حفظ و ارتقاء فعاليتهاي برتر و فرامنطقه ايي و فرا ملي

2.      ارتقاء کيفي و رفع نيازهاي ارتباطي و اطلاعاتي شهر براي تسهيل در ايفاي نقش شهري نهاوند براي  برخوردار از جايگاه رقابتي در بین دیگر شهرها
3.       ايمن سازي شهر در مقابل آسيبها ، سوانح طبيعي ، سياسي ، و تامين امنيت

4.       پاکسازي شهر از آلاينده هاي زيست محيطي

5.       ساماندهي نظام حمل و نقل

6.       حفظ و نگهداشت ساکنان بومي

7.      حفاظت و بهره گيري از موهبتهاي طبيعي شهر در بازيافت هويت آن

8.      حفاظت و بهره گيري از ويژگي هاي مصنوع

9.      حفاظت و بهره گيري و توسعه مطبوعيت و مطلوبيت بصري

10.    حفاظت و بهره گيري و توسعه عوامل ، عناصر و نشانه هاي تکوين و توسعه شهر در ادوار تاريخي

11.    اصلاح نظام شبکه ، اصلاح نظام حمل و نقل و اصلاح مديريت شبکه

12.    توزيع عادلانه خدمات در سطح شهر و ارتقاء کيفي ارايه خدمات

13.    افزايش بهره وري زمينها در جهت تامين خدمات عمومي

14.    باازنگري در نظام  زير ساختها

15.    فراهم ساختن محيطي آرام  ، سرزنده ، با مطبوعيت و مطلوبيت براي ساکنين ، شاغلين و مراجعه کنندگان

16.    تثبيت شمار و حفظ کيفيت جمعيت ساکن

17.    ارتقاء کيفيت محيط شهري و توسعه فضاي عمومي

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0