مسئول دفتر:  حسین سیف
امور مربوط به حوزه شهردار
» تنظیم برنامه های ملاقات مقامات داخلی و خارجی و همچنین راهنمایی مراجعین و ترتیب ملاقات آنها
» ایلاغ دستور شهردار به اشخاص (حقیقی و حقوقی) و موسسات و دستگاههای ذیربط (متقاضی) و همچنین واحدهای سازمانهای شهرداری و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری و پیگری آنها طبق دستور
» تنظیم و ارائه پرونده ها و گزارشات و نشریات و مکاتباتی که شهردار باید ملاحظه و یا امضاء نماید و اعاده آنها از طریق امور اداری به مراجع ذیربط
» یادداشت و یادآوری تاریخ تشکیل سمینارها، کنفرانسها، همایشها و جلسات و آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط برای اطلاع و مطالعه قبلی شهردار
» ارائه گزارش مطالب ضروری و مهم روزانه به شهردار با هماهنگی حوزه های زیرمجموعه شهردار
» نظارت و نحوه راهنمایی مراجعین و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان
» برقراری تماس با وزارتخانه ها و موسسات و ارگانهای دولتی و سفارتخانه ها و نظایر آن
» انجام و پیگیری سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 
 


پیگیری امور جاری مربوط به حوزه شهردار
1- هدايت وراهنمائي ارباب رجوع
2- دريافت نامه ها واوراق ، پرونده ها وساير مكاتبات
3- ثبت ودريافت نامه هاي ارسالي توسط دورنگار
4- تفكيك وتوزيع نامه ها وگزارشات وساير مكاتبات بين واحدهاي مختلف وافراد
5- نگهداري ، بايگاني پرونده ها ، اوراق ، نامه ها وگزارشات ومدارك مربوط درمحلهاي مخصوص
6- تنظيم وتعيين ساعات ملاقات ، كميسيونها ، جلسات وسمينارها
7- مطلع نمودن افراد جهت شركت درجلسات وكميسيونهايي كه دردفتر شهردار تشكيل مي شود.
8- ارسال ودريافت مكاتبات از طريق نمابر
9- پاسخگويي به تلفنها وبرقراري ارتباط تلفني مورد نياز شهردار
10- ارجاع نامه هاي واصله به منظور تسريع وتسهيل درانجام امور وكاستن از وقت شهردار جهت رسيدگي به امور مهم
11- ابلاغ دستور شفاهي شهردار به واحدهاي ذيربط
12- انجام مكاتبات لازم
13- پيگيري امور جاري از سوي شهردار


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0