مسؤل امور اداري: حسن نصرتی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

شرح وظايف امور اداري
پيوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
صورتبرداري، طبقه بندي ، کدگذاري وبايگاني پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و احتياجات شهرداري.
انجام ساير امورمشابه و دستوراتي که از طرف شهردار در حدود وظائف ارجاع مي گردد.
ايجاد روابط ميان مردم و شهردار وايجاد حسن ارتباط بين کارکنان و نشر فعاليتهاي شهرداري جهت اطلاع مردم و برگزاري مراسم به مناسبتهاي مختلف.
ثبت خلاصه مشخصات وجريان نامه هاي وارده و صادره و پيگيري آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.
تفکيک و توزيع نامه ها براي ارجاع واحد اقدام کننده و پيگيري آنها .
تهيه صورت مايحتاج اداري کارمندان و تدارک و توزيع آنها.
تنظيم دفترآمارکارکنان.
تهيه پيش نويس نامه ها و ماشين کردن آنها.
ابلاغ دستورات شهرداربه کارکنان شهرداري.
رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي بمنظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.
تهيه پيش نويسهاي استخدامي از قبيل پيش نويس احکام ، انتقال ، ترميم حقوق ،مرخصي، معذوريت ، ترفيع وارتقاء واضافه کارو نظيرآن با اطلاع شهردار وبا رعايت قوانين و مقررات مربوط .
تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري ازاوراق ، طبق دستورشهردار.

رسيدگي به پيشنهادات وتقاضاي واصله مربوط به اموراستخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع وارتقاء ، بازنشستگي وتعيين برقراري حقوق بازنشستگي ويا وظيفه و نظائرآن
انجام امورمربوط به تعاون، بيمه و رفاه کارگران.
انجام اموراستخدام ومعرفي کارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.
پيش بيني احتياجات پرسنلي شهرداري واقدام درمورد تامين اين احتياجات.
مطالعه قوانين و مقررات استخدامي واظهارنظردرمورد نحوه اجراي قوانين ومقررات مورد عمل.
اتخاذتدابيرلازم بمنظورپيشرفت وبهبود امورجاري.
انجام کارهاي مربوط به اصناف و پيشه وران.
تهيه گزارشات موردلزوم جهت شهردار.
تعيين محل کارخدمتگزاران وتعيين ساعات کشيک نگهبانان.
نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها ازقبيل تامين روشنايي، سوخت، تلفن وغيره.
 

 

.

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0