مسؤل شهرسازي: کاوه بحبرایی

شماره تلفن داخلي :111

شرح وظایف واحـد شهرسازی
  -بازید و کارشناسی و اعلام نظریه در مورد مسیر یا طرح بودن ملک در مورد نامه های نقل و انتقال

 بازدید و اعلام نظریه کارشناس در مورد صدر پایانکار و جواز کسب (پروانه کسب)
  بازدید و اعلام نظریه کارشناس در مورد صدور پروانه ساختمانی
  صدور پروانه ساختمانی
 ترسیم کروکی برای اصلاح سند و کروکی برای پروانه ساخت

  6- مشخص نمودن گذربندی و تعریض کوچه و خیابانها

 شرح وظایف افراد
 مسئول شهرسازی : بررسی نهایی پرونده های اقدام شده در واحد شهرسازی و تائید نهایی
 کارشناس نقل و انتقال: بازید وکارشناسی املاک جهت نقل و انتقال   
کارشناس پایانکار و پروانه کسب : بازدید و کارشناسی املاک جهت صدور پایانکار و پروانه کسب
 کارشناس گذربندی : انجام کروکی برای اصلاح سند – ترسیم کروکی برای پروانه ساخت و بررسی گذر بندی و تعریض کوچه ها و خیابانها

- کارشناس پروانه ساختمانی : مسئول بایگانی پرونده های شهرسازی  و انجام مینوت نامه ها جهت تایپ د دبیرخانه و ارسال به اداره مربوطه
 کارشناس تعریض و کروکی : مشخص نمودن تعریض کوچه ها و خیاباها و بررسی  از لحاظ گذربندی

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0