مسؤل امور مالي : رضا امیری

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس

شماره تلفن داخلي :133


شرح وظایف مسئول امور مالی و ذیحسابی

 

·         رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری .

·         رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی .

·         انطباق بودجه سالانه ، اصلاح ، بیلان و تفریغ بودجه با توجه به آئین نامه های مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره .

·         انجام تعهات مالی در حدود اعتبارت مصوب طبق مقررات و آئین نامه های مالی شهرداری ها .

·         رسیدگی به ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد .

·         تنظیم قراردادها ـ تحویل زمین ـ تحویل موقت ـ تحویل قطعی پیمانها .

·         نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری .

·         انجام تشریفات مناقصه و مزایده .

·         نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی .

·         انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0