منشور اخلاقي  شهرداري نهاوند

  • شهرداري نهاوند نهادي است  مردمي و دانش محور که شهر تاريخي نهاوند را  به شهري ا يمن ، شاداب ، پايدار و پر رونق ، با جاذبه هاي گردشگري تبديل مينمايد  .
  • ما  خانواده  بزرگ  شهرداري  بر آنيم تا  با  ارتقاء  کيفيت  زندگي شهروندان از طريق  مديريت و   عرضه  خدمات مناسب  در زمينه هاي بهسازي  و عمران و آباداني شهر با  همدلي و همياري ، بالاترين سطح کمي  و کيفي خدمات  سازماني  را  به شهروندان محترم  ارائه  دهيم  و براي تحقق  و نهادينه شدن  اين  هدف   متعالي  اصول زير را   مد نظر داريم  :
  • پايبندي   به ارزشهاي اخلاقي  و نظام مقدس جمهوري اسلامي در ارتباط  و تعاملات  فردي  و سازماني  با   توجه به اصول صميميت ،صداقت ،و صراحت  و رعايت احترام ، ادب  و متانت و خوشرويي نسبت به مراجعين ، همکاران  و بويژه  پيشکسوتان و پايبندي به فرهنگ کار و تلاش  در عرصه خدمات رساني  به مردم  ، اهتمام جدي در ارائه  و بکارگيري   طرحهاي ابتکاري  و نوين  و بهره گيري  در انجام  وظايف   محوله ، توسعه مشارکتهاي  مردمي  از طريق سرمايه گذ اريهاي  مرتبط با  توسعه شهري ،شوراياريها ، مديريت محلات ،  و با تکيه بر شفاف  سازي فرايندها  و اطلاعات ،مشارکت  در تصميم سازي  و تصميم گيري  و تشريک مساعي  در راستاي  تحقق اهداف سازماني و اجراي برنامه هاي آن ، رعايت و اجراي کامل قوانين ، مقررات  و ضوابط اداري  و  پرهيز از هر گونه  سوء استفاده  از موقعيت  شغلي ، التزام به  اجراي صحيح  و  به موقع تعهدات  و احساس مسئوليت  در انجام  وظايف   و مسئوليتها  با قبول شرايط  و ضوابط سازماني  در فرايند خدمت  در کمال عدالت  و انصاف  و با رعايت سلسله مراتب اداري  و ضوابط حاکم ، ارزش نهادن  به زمان  و وقت شناسي  در انجام فعاليتها  و تعهدات  و استفاده بهينه از منابع  و پتانسيلهاي موجود   ، ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازماني   به عنوان سرمايه اي ارزشمند  و اشتراک  گذاشتن  آن  با  همکاران .
  • در پايان اميدواريم با بهره گيري از ظرفيتهاي  بالفعل و بالقوه  و همدلي  با  اجراي  صحيح و دقيق  قوانين  و مقررات  سعي  در جلب اعتماد شهروندان  و مراجعان  داشته  و  موجبات  توسعه  و  پيشرفت شهرتاريخي  و فرهنگي  نهاوند  را  فراهم آوريم.
  • ·کميته  ارتقاء سلامت  نظام  اداري  و صيانت از حقوق  شهروندي  شهرداري نهاوند

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0