شنبه, 2 بهمن 1400
  • ساعت : ۱۷:۲۱:۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 
مناقصه عمومی

مناقصه عمومي

 شهرداري نهاوند در اجراي ماده 13 آئين نامه مالي شهرداريها و با رعايت قوانين و مقررات مالي و از طريق آگهي مناقصه عمومي پروژه بازسازي و جبران خسارت سيل سال 1398 به پل،تأسیسات و کانال هدايت آبهاي سطحي شهر نهاوند مربوط به مسيل اصلي شهر را به شرکتهاي واجد صلاحيت و مورد تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و داراي گريد حداقل 5 حداقل آب و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

 

 

 

ردیف

نوع پروژه

مبلغ پروژه (ریال)

گرید ونوع شرکت

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

محل اعتبار پروژه اعتبارات

1

اجرای دیواره بتنی در قسمت پاشنه دیواره سنگی شامل: پی کنی،اجرای فنداسیون و دیواره بتن مسلح مطابق نقشه برآورد صورت گرفته براساس فهرست بهاء 1400

7/802/000/000 ریال به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید 24/10/1403

حداقل 5 آب یا ابنیه    

400/000/000ریال

تملک دارایی های سرمایه ای سال 1400

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

کليه متقاضيان جهت شرکت در مناقصه و گرفتن اسناد مي بايست از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت   ( ستاد ) به آدرس:www.setadiran  اقدام نمايند و جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 7-33237445-081 داخلي 134 حاصل نمايند.

متقاضيان مي بايست اسناد مناقصه را از طريق سامانه ستاد از مورخ 1400/9/9 تا مورخ 1400/9/16 دريافت و تا ساعت 12 صبح مورخ 1400/9/27 تا آخرين روز قبل از کميسيون نسبت به بارگذاري اسناد اسناد بصورت فايل pdf در سامانه اقدام نمايند.

شهرداري در رد ياقبول هريک از پيشنهاد ها مختار مي باشد .

هزينه انتشار آگهي وديگر هزينه هاي احتمالي برعهده برنده مناقصه مي باشد.

کليه کسورات قانوني برعهده برنده مناقصه  مي باشد.

- ضمناً در خصوص تنزيل اسناد خزانه اسلامي برابر بخشنامه ابلاغي قابل پرداخت مي باشد.

به پيشنهاد هاي مخدوش ومشروط وفاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

متقاضيان مي بايست مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه را بصورت وجه نقد به شماره حساب 0104868466003 بانک ملي بنام حساب سپرده شهرداري نهاوند واريز وفيش واريزي را در داخل پاکت قرارداده و درب پاکت را ممهور به مهر وامضا نموده و تا تاریخ 1400/9/28 تحویل دبیرخانه شهرداری نهاوند و يا به جاي وجه نقد مي توانند از ضمانتنامه بانکي ويا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند ، همچنين در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به صورت فايل pdf بارگذاري شود.

متقاضيان مي بايست رزومه کاري ،گواهينامه صلاحيت پيمانکاري و آخرين تغييرات شرکت،فتوکپي شناسنامه وکارت ملي مدير عامل ورئيس هيات مديره ،اسناد مناقصه را در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بارگذاري نمایند.

متقاضيان مي بايست فرم پيشنهاد قيمت را تکميل وامضا ومهر نمايند و در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به صورت فايل PDF  بارگذاري نمایند.

مناقصه گران پس از تکميل اسناد مناقصه ،اسناد را بصورت الکترونيکي بارگذاری نمايند.

نظارت برنحوه اجراي کار بر اساس نقشه و مشخصات به عهده اداره فنی و عمرانی شهرداري مي باشد.

کميسيون عالي معاملات شهرداري ساعت 11 صبح  مورخ 1400/9/28 تشکيل و  ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) در کميسيون مناقصه د رمحل (شهرداري ) بازگشايي و خوانده مي شود. چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد پيشنهاد ها مفتوح وبرنده اعلام خواهد شد.

چنانچه برنده مناقصه پس از تاريخ اعلام کميسيون به وي ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي گردد و بانفر دوم قرارداد منعقد مي شود و چنانچه نفردوم نيز ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قرارداد نگردد.سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و مناقصه تجديد ميگردد.

چاپ آگهي نوبت اول: 1400/9/9

چاپ آگهي نوبت دوم: 1400/9/16

                                                                                                              مجيد يوسفي نويد

                                                                                                                  شهردارنهاوند

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.11.0
    V6.0.11.0