چهارشنبه, 17 آذر 1400
  • ساعت : ۸:۵۹:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
آگهی مناقصه عمومی(سد معبر)

(( آگهي مناقصه عمومي ))

 شهرداری نهاوند به استناد بند يک از شانزدهمين جلسه شوراي محترم اسلامي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مالي ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها در نظر دارد انجام کليه عمليات مربوط به رفع سد معابر عمومي توسط عوامل انساني، خودرويي و پاکسازي فضاهاي عمومي و ساماندهي معابر در چار چوب قوانين را به شرکت هاي واجد صلاحيت و با شرايط ذيل واگذار نمايد:

- متقاضيان مي بايست از طريق سامانه ستاد به آدرس: setad iran.ir ) ستاد) از مورخ 1400/08/04 لغايت1400/08/12  اسناد مناقصه را دريافت نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 1400/08/24 نسبت به بارگذاري آن از طريق فايل پي دي اف اقدام نمايند در ضمن شرکت ها اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات شرکت را نيز در سامانه بارگذاري نمايند.

- متقاضيان مي بايست مبلغ 300/000/000 ريال را بعنوان سپرده شرکت در مناقصه را تا پايان وقت اداري مورخ 1400/08/24 به شماره حساب 740911966356212 بانک مهر ايران واريز و فيش واريزي را در سامانه ستاد بارگذاري نموده و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي و يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد حداقل سه ماه باشد استفاده نمايند.

- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار مي باشد.

- کليه کسورات قانوني بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- کليه هزينه هاي مربوط به روزنامه و ... و ديگر هزينه هاي احتمالي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

- کليه متقاضيان نسبت به بازديد از معابر سطح شهر و همچنين مطالعه پيش نويس قرارداد تنظيم شده اقدام نمايند و در صورت پذيرش مفاد مندرج در پيش نويس قرارداد در فرآيند مناقصه شرکت نمايند.

- متقاضيان مي بايست مبلغ قرارداد خود را در برگه پيشنهاد قيمت براي يکماه و ساليانه ارائه داده و برگه پيشنهاد قيمت را بارگذاري نمايند.

- متقاضيان جهت کسب اطلاعات بيشتر به معاونت خدمات شهري شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 09181502449 تماس حاصل نمايند.

- کميسيون عالي معاملات مورخ 1400/08/25 در محل شهرداري تشکيل و چنانچه حداقل سه پيشنهاد ارائه شده باشد کميسيون تشکيل و برنده اعلام خواهد گرديد.م الف 1188

چاپ آگهی نوبت اول: 1400/08/04

چاپ آگهی نوبت دوم: 1400/08/12                    

           

                                                                                      مجيد يوسفي نويد

                                                                                      شهردارنهاوند

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.11.0
    V6.0.11.0